Nyelvvizsgák - LCCI

LCCI  English for Business
EGYNYELVŰ, ÁLLAMILAG ELISMERT 
ANGOL ÜZLETI SZAKNYELVVIZSGA
 

 • Általános tájékoztató az LCCI angol üzleti nyelvvizsgáról
 • A tájékoztató részét képzi a Vizsgaszabályzat is.
   

Az LCCI angol üzleti B1, B2 és C1 szintű, szakmai nyelvvizsgák időpontjai 2023-ben a következők:
A szóbeli opció nap azt jelenti, hogy a vizsgahely ezen napok egyikén fogja megszervezni a vizsgát.

 • 2023. február 4. szombat, írásbeli és beszédértés teszt

 • szóbeli nap opciók: február 3. vagy 4.

 • jelentkezési határidő január 4.

 • 2023. április 15. szombat írásbeli és beszédértés teszt

 • szóbeli nap opciók: április 14. vagy 15.

 • jelentkezési határidő március 15.

 • 2023. június 24. szombat, írásbeli és beszédértés teszt

 • szóbeli nap opciók: június 23. vagy 24.

 • jelentkezési határidő május 24.

 • 2023. szeptember 2. szombat, írásbeli és beszédértés teszt

 • szóbeli nap opciók: szeptember 1 vagy 2.

 • jelentkezési határidő augusztus 2.

 • 2023. november 4. szombat írásbeli és beszédértés teszt

 • szóbeli nap opciók: november 3. vagy 4.

 • jelentkezési határidő október 4.

 • Miért érdemes az LCCI vizsgát választani?
A Londoni Kereskedelmi és Iparkamara Vizsgáztatói Testülete (LCCI) 1887 óta működő szervezet, mely vezető szerepet játszik a világon az angol üzleti szaknyelvvizsgák bizonyítványainak odaítélésében. A Testület a világ 125 országában, több ezer vizsgahellyel működik.
Az LCCI okleveleket számos angolszász egyetem, szakmai szervezet és munkaadó ismeri el magas színvonala és valós tudást tükröző bizonyítványa miatt.
Az angol üzleti szaknyelvvizsgát sokan harmadik generációs vizsgaként tartják számon, mivel a vizsgakérdések valós üzleti szituációba vannak ágyazva, a feladatok igen produktívak és a sikeres vizsgázó használható tudásról ad számot.
 
 • Van írásbeli és szóbeli LCCI nyelvvizsga is?
Igen, és a vizsgarészeket különböző vizsgaidőszakokban is le lehet tenni. A két részvizsga közt nincs elévülés.
 
 • Magyarországon akkreditált a nyelvvizsga?
  • Igen, egynyelvű, angol üzleti szaknyelvként akkreditáltuk a vizsgarendszert. 
  • Mivel a képesítési követelmények nyelvi előírásait kormányrendeletek szabályozzák, 
  • a felsőoktatási intézmények csak a kormányrendeletekben előírt számú, szintű és 
  • típusú vizsgát kérhetik az oklevél megszerzésének feltételeként, az elfogadottságot nem szűkíthetik. 
  • Az államilag elismert nyelvvizsgarendszerek listája az Oktatási Hivatal www.nyak.hu weblapján olvasható.
 
Akkreditáció előtt tettem LCCI nyelvvizsgát. Hogyan honosíthatom az oklevelet?
 • A 2000. január 1 és 2004. december 13. közti időszakban vagy a külföldön tett nyelvvizsgák honosítása továbbra is lehetséges.
 • A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület döntése értelmében a honosításhoz kiegészítő beszédértés vizsgát kell tenni.
 • A kiegészítő beszédértés vizsga az adott évre meghirdetett vizsganapokon tehető le. A vizsgadíj 7.000 Ft.
 • Jelentkezni a jelentkezési lap vizsgaközpontba való visszajuttatásával és a vizsgadíj befizetésével lehetséges.
 • Jelentkezési lapot a vizsgaközponttól lehet beszerezni. A vizsgaközpont névre szóló igazolást ad a kiegészítő vizsga sikeres letételéről. 
 • A honosításhoz az LCCI English for Business oklevél mellett a kiegészítő vizsgáról szóló igazolást is be kell adni a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központnak.
 • További információ: www.nyak.hu
 
Mit kell tudni az LCCI írásbeli nyelvvizsgáról?
 • A vizsgafeladatok tematikája és száma szintenként változó. Az eligazodást az alábbi táblázat segíti:
 • Az írásbeli vizsgán megengedett a nyomtatott, általános egynyelvű és/vagy kétnyelvű szótár használata.
Level 1. (B1 - alapfok) - 2 óra (120 perc) - Pontszám (összesen: 100 pont)
 1. Levél vagy memorandum írása (íráskészség) (30 pont)
  • 150-200 szavas fogalmazás szervezeten belüli, vagy szervezetek közötti kommunikációban
  • Teljesítési minimum: Az 1. és 4. feladat együttesen min. 20 pont kell, hogy legyen
 2. Szövegértés (olvasáskészség) (30 pont)
  • 300 szavas szöveg elolvasása után rövid válaszokat kell adni a szöveggel kapcsolatos kérdésekre.
  • Teljesítési minimum: A 2. és 3. feladat együttesen min. 20 pont kell, hogy legyen 
 3. „Elolvas és megért" (olvasáskészség) (20 pont)
  • Grafikon vagy számszerű táblázat alapján feltett kérdésekre rövid válaszok adása.
  • Teljesítési minimum:-
 4. „Elolvas és ír" (íráskészség) (20 pont)
  • Átalakítási feladat, mely során egy táblázat adatait, formanyomtatványt vagy kérdőívet stb. kell kitölteni.
  • Teljesítési minimum:-
Level 2. (B2 - középfok) - 2,5 óra (150 perc) - Pontszám (összesen: 100 pont)
 1. Produktív írás (íráskészség) (40 pont)
  • Levélírási feladat beérkező üzleti levél vagy munkáltatói instrukciók alapján.
  • Teljesítési minimum: -
 2. Levélírás (íráskészség) (30 pont)
  • Beérkező üzleti levél alapján levélírási feladat megadott paraméterek szerint.
  • Teljesítési minimum: -
 3. Szövegértés (olvasáskészség) (30 pont)
  • Adott szöveget kell megadott szempontok szerint átalakítani, például megadott szövegből listát vagy újságcikket kell készíteni saját szavakkal, kifejezésekkel.
  • Teljesítési minimum: Minimum 12 pont
Level 3. (C1 - felsőfok) - 3 óra (180perc)- Pontszám (összesen: 100 pont)
 1. Levélírás (íráskészség) (25 pont)
  • 150-200 szavas fogalmazás szervezeten belüli, vagy szervezetek közötti kommunikációban
  • Teljesítési minimum: Az 1. és 2. feladat együttesen min. 20 pont kell, hogy legyen
 2. Üzleti jelentés (íráskészség) (25 pont)
  • Belső jelentés összeállítása megadott adatok (grafika, feljegyzés, újságcikk stb. alapján).
  • Teljesítési minimum: -
 3. Szövegértés (olvasáskészség) (25 pont)
  • Adott szöveget (pl. vállalati jelentés, tender stb.) kell áttanulmányozni, majd az ezzel kapcsolatos kérdésekre válaszolni.
  • Teljesítési minimum: A 3. és 4. feladat együttesen min. 20 pont kell, hogy legyen
 4. Szövegátalakítás (olvasáskészség) (25 pont)
  • Adott szöveget kell megadott szempontok szerint átalakítani (pl. levélben vagy faxban megadott információt memorandummá alakítani).
  • Teljesítési minimum:-

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület állásfoglalása szerint, a sikeres államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzéséhez a vizsgázóknak minden egyes nyelvi készségben külön-külön el kell érniük a 40%-os teljesítési minimumot és a megszerezhető összpontszám 60%-át. A vizsga akkor sikeres, ha a két feltétel együtt teljesül.

A vizsgázóra vonatkozó előírások
 • A vizsgázó köteles a vizsga kezdési ideje előtt 20 perccel a vizsga helyszínén megjelenni. 
 • Az írásbeli vizsgára késve érkező vizsgázó a terembe nem engedhető be, és ezzel vizsgázási jogától is elesik. 
 • Különösen indokolt esetben a vizsgázó a vizsgaidőpont megkezdését követő 30 percben megkezdheti a vizsgát, 
 • de a vizsgaidő lejártakor a többiekkel együtt le kell adnia a dolgozatát. 
 • Ezen túlmenő késés esetén a vizsgázó minden további követelés nélkül elesik a vizsgalehetőségtől.
 • A vizsga ideje alatt egynyelvű és/vagy kétnyelvű általános nyomtatott szótár használható, 
 • egyéb segédeszköz használata nem megengedett.
 • A vizsga megkezdése előtt a vizsgázónak arcképes igazolvány felmutatásával kell igazolnia személyazonosságát. 
 • Ennek hiányában a vizsgát nem kezdheti meg, és vizsgázási lehetőségét is elveszíti.
 
Mit kell tudni az LCCI szóbeli nyelvvizsgáról?
A szóbeli vizsga két részből áll: 
 • beszédértés vizsga (gépi hang alapján) – 30 pont (teljesítési minimum 12 pont)
 • szóbeli kommunikáció vizsga – 70 pont
A beszédértés vizsga és a szóbeli kommunikáció vizsga két részeredményét összeadva kapjuk meg a szóbeli vizsga végeredményét, mely maximum 100 pont. Magyarországi akkreditációs előírás értelmében a sikeres magyar állami bizonyítvány megszerzéséhez valamennyi készség legalább 40 %-os teljesítése szükséges. Ez azt jelenti, hogy a beszédértés vizsgán (hallás utáni értés készsége) minimum 12 pontot kell elérni, valamint a két részvizsga összpontszáma el kell, hogy érje a 60 pontot.
 • A beszédértés vizsgára az írásbeli vizsga napján kerül sor. 
 • A teszt 30 feleletválasztós kérdésből áll. A hanganyag elhangzása előtt a kérdéseket át lehet nézni, erre 5 perc áll rendelkezésre. 
 • A hanganyag egyszer hangzik el. A vizsga két részből áll: az első rész 10 kérdésből, a második rész 20 kérdésből. 
 • Az első rész feladattípusa: elhangzik egy kérdés és rá 3 lehetséges válasz. 
 • Sem a kérdés, sem a válaszok nincsenek benne a füzetben. 
 • A kérdéshez illő válasz betűjelét kell besatírozni (A,B vagy C) a válaszlapon. 
 • A második rész feladattípúsa: feleletválasztós kérdések. Elhangzik egy párbeszéd vagy bejelentés. 
 • A szöveghez egy kérdés és négy lehetséges válasz kapcsolódik, melyet a füzetben kell elolvasni. 
 • Ki kell választani a 4 lehetőség közül az egyik betűjelét (A,B,C vagy D) és ezt kell besatírozni a válaszlapon. 
 • Mindkét rész előtt elhangzik egy-egy példa a hanganyagon. A füzetbe nem szabad írni. 
 • Pont csak a válaszlapon szereplő helyes válaszért jár. 
 • A válaszlapot grafitceruzával szükséges kitölteni, mivel a lapokat grafitot érzékelő szkenner javítja.
 • A vizsga időtartama: alapfokon kb. 20 perc, középfokon kb. 25 perc, felsőfokon kb. 30 perc. 
 • Nehézsége a szintek emelkedésével növekszik. Segédeszköz nem használható. 
 • A beszédértés vizsga alatt senki nem hagyhatja el a termet, és 
 • késve érkező vizsgázó nem engedhető be. 
 • A terem elhagyása a vizsgázó dolgozatának érvénytelenítését jelenti. 
 • A vizsga megkezdése előtt a vizsgázónak arcképes igazolvány felmutatásával kell igazolnia személyazonosságát. 
 • Ennek hiányában a vizsgát nem kezdheti meg, és vizsgázási lehetőségét is elveszíti.
Témakörök beszédértés vizsgán
 • reklám és marketing, kiállítások és vásárok
 • értékesítés, szerződések, tárgyalások
 • vállalati felvásárlás, összeolvadás, beolvadás
 • rendelés, szállítmányozás, számlázás
 • hivatalos rendezvények, sajtótájékoztatók
 • környezetvédelem
 • pénzügy – költségvetés, banki műveletek, befektetések, adózás
 • egészségügy
 • biztosítás
 • menedzsment és tervezés, termelési célkitűzések, minőségbiztosítás
 • gyártás, futószalag, gépek
 • iroda, találkozók, bizottságok, levelezés, telefonos, faxos, e-mailes üzenetek
 • irodai felszerelés és berendezés, irodai folyamatok
 • személyzeti kérdések: munkaerő-felvétel, jelentkezés, előléptetés, bérezés, tréning, nyugdíjazás
 • ingatlan: irodaház építés, specifikációk, vásárlás és bérlés, szolgáltatások
 • sport és szabad idő
 • műszaki kérdések: technológia és specifikáció, elektronika és számítástechnika, kutatás, laboratóriumok, termékfejlesztés
 • utazás: utazási hirdetmények, késés, járattörlés, autóbérlés, foglalás
 • turizmus: a turisztikai ágazat, üzleti turizmus
A szóbeli kommunikáció vizsga kétfős bizottság előtt történik, ahol az egyik vizsgáztató a kérdező, a másik pedig a független értékelő. 
 • A vizsga napja az írásbeli napjához képest néhány nappal korábban vagy később, esetleg az írásbeli vizsgával egy napon van. 
 • A vizsgabeosztásról a vizsgázó kb. 10 nappal a vizsgát megelőzően, írásban (emailben) értesül. 
 • A szóbeli vizsga hanganyaga rögzítésre kerül.
 • A vizsgázó a sillabusz témaköreiből készített vizsgakérdések közül egyet húz, majd 5 perc felkészülési időt kap.
 • A vizsgakérdésen alapfokon illusztráció és kérdések vannak, közép- és felsőfokon kérdések vannak, amik segítik a felkészülést.
 • A szóbeli vizsgán segédeszköz nem használható és nem szabad jegyzetelni. 
 • A vizsga kb. 2 perc „bemelegítéssel” kezdődik, melynek célja, hogy a vizsgázó feszültsége oldódjon és hozzászokjon a hangrögzítéshez. 
 • A vizsga 3 feladatból áll: témakifejtés, irányított beszélgetés és szituációs feladat az adott témakörben. 
 • Az értékelés szókincs és szakszókincs (20 pont), folyamatosság és párbeszédkészség (20 pont), nyelvhelyesség (20 pont) és kiejtés, intonáció (10 pont) alapján történik, maximum 70 pont szerezhető.
A szóbeli vizsga témakörei a következők:

Earning a Living

 • wages, living standards 
 • job types and roles 
 • candidate's (intended) job 
 • employee/employer relationships 
 • organizational type/structure   

Production,  Sale  of Goods and Services 

 • distribution: origin and destination of products
 • retail and wholesale/small shops/supermarkets                      
 • new markets and products
 • consumer protection
 • customer service/quality   

Trade                                   

 • imports/exports 
 • international markets 
 • trade blocs e.g. EU 
 • issues in developing countries       

Money

 • methods of paying, purchasing 
 • price changes, inflation 
 • banking services 
 • savings and investment 
 • pensions   

Transport

 • logistics and transportation types 
 • individual, commercial, industrial 
 • local, national, international 
 • advantages and disadvantages 
 • improvements 
 • congestion 
 • pollution  

Communications

 • effects on business 
 • effects on individuals 
 • media: TV, radio, newspapers, Internet 
 • Social networking 
 • IT, computers, PCs 
 • telephone, email, fax, surface mail 
 • advertising   

Education&

 • personal 
 • education system 
 • training 
 • skills   

Travel and Tourism         

 • travel and the individual 
 • tourism and local area 
 • tourism in the nation's economy   
Alapfok B1
 1. Felkészülés (5 perc)
  • A vizsgázó a vizsga előtt 5 perc felkészülési időt kap. Jegyzetelni nem lehet, szótár nem használható.
 2. Bevezető beszélgetés (1-2 perc)
  • A vizsgázó a vizsgáztató által feltett általános és szakmai kérdésekre válaszol (ez a rész nem tartozik bele az értékelésbe).
 3. Témakifejtés (2-3 perc)
  • A húzott témáról kell röviden, kép alapján beszélni.
 4. Irányított beszélgetés (2-3 perc)
  • Irányított beszélgetés a vizsgáztatóval a húzott témában.
 5. Szituációs feladat (2-3 perc)
  • Az adott témához kapcsolódó szituációs feladat előadása a vizsgáztató segítségével.
Középfok B2
 1. Felkészülés (5 perc)
  • A vizsgázó a vizsga előtt 5 perc felkészülési időt kap. Jegyzetelni nem lehet, szótár nem használható.
 2. Bevezető beszélgetés (1-2 perc)
  • A vizsgázó a vizsgáztató által feltett általános és szakmai kérdésekre válaszol (ez a rész nem tartozik bele az értékelésbe).
 3. Témakifejtés (3-4 perc)
  • A húzott témáról kell a megadott kérdések alapján beszélni.
 4. Irányított beszélgetés (3-4 perc)
  • Irányított beszélgetés a vizsgáztatóval a húzott témában.
 5. Szituációs feladat (3-4 perc)
  • Az adott témához kapcsolódó szituációs feladat előadása a vizsgáztató segítségével.
Felsőfok C1
 1. Felkészülés (5 perc)
  • A vizsgázó a vizsga előtt 5 perc felkészülési időt kap. Jegyzetelni nem lehet, szótár nem használható.
 2. Bevezető beszélgetés (1-2 perc)
  • A vizsgázó a vizsgáztató által feltett általános és szakmai kérdésekre válaszol (ez a rész nem tartozik bele az értékelésbe).
 3. Témakifejtés (4-5 perc)
  • A húzott témáról kell a megadott kérdések alapján beszélni.
 4. Irányított beszélgetés (4-5 perc)
  • Irányított beszélgetés a vizsgáztatóval a húzott témában.
 5. Szituációs feladat (4-5 perc)
  • Az adott témához kapcsolódó szituációs feladat előadása a vizsgáztató segítségével.

Milyen százalékos eredmény alapján számít sikeresnek a vizsga?

 • Az értékelés Pass with Distinction (75%), Pass with Merit (60%), Pass (50%) vagy Fail megnevezésből állhat. Magyar bizonyítvány minimum 60% eredménytől adható abban az esetben, ha a vizsgázó az egyes vizsgaegységekben külön-külön is elérte a minimum 40 %-ot. Mind a nemzetközi, mind a magyar állami bizonyítvány lehet komplex, írásbeli vagy szóbeli. Az írásbeli és a szóbeli vizsgarész külön is letehető. Részeredmény (például magnóteszt) nem vihető át a következő vizsgaidőszakra.
 
Ki javítja a LCCI nyelvvizsgákat?
 • Az írásbeli és beszédértés vizsgákat az angliai központban értékelik, ebben a folyamatban magyarországi vizsgaközpontként nem veszünk részt. A bizottság előtti szóbeli vizsgát a vizsgaközpont vizsgáztatói bonyolítják és értékelik. Ezeket a vizsgákat a szinkronitás biztosítása miatt hangszalagra vesszük, és ellenőrzés céljából elküldjük az angliai központnak, ezért a szóbeli vizsga végén nincs eredményhirdetés.
 
Mikor értesítenek az eredményeimről?
 • A vizsgaeredmények a vizsga napjától számított 30 nap múlva kerülnek kihirdetésre. Az eredményekről és a magyar ill. angol nyelvű bizonyítványok megérkeztéről e-mailben értesítjük a vizsgázókat. Az eredményekről és a bizonyítványok megérkezéséről postai úton értesítést nem küldünk.
 
Hogyan készüljek fel a nyelvvizsgára?
 • Javasoljuk, hogy a vizsgázók a vizsga előtt végezzenek el egy, a vizsga szintjének megfelelő felkészítő tanfolyamot, melyet vizsgahelyeink rendszeresen szerveznek.A felkészülést segítik a letölthető mintafeladatok, próbavizsgák a vizsgahelyeken, valamint a How to Pass English for Business Preparation Book, az LCCI Testbuilder sorozat és a szintnek megfelelő angol üzleti szaknyelvkönyvek, például a Marlet Leader sorozat, továbbá angol nyelvű gazdasági lapok, internetes hírportálok. 
 • A szakkönyvek beszerezhető a vizsgahelyeken, valamint a Famulus Idegennyelvi Könyvesboltban (1137 Budapest, Újpesti rakpart 6. Tel: 1/288 0771), a Libra Könyvesboltban (1085 Budapest, Kölcsey u. 2. Tel: 1/483 0660) és az ILS Bookshopban (4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 5. Tel: 42/310-143. )
 
Milyen módon lehet jelentkezni?
 • Jelentkezni annál a vizsgahelynél szükséges, ahol a vizsgázó vizsgázni szeretne. 
 • Ott kell leadni a jelentkezési lapot és befizetni a vizsgadíjat. 
 • Lehetőség van on-line jelentkezésre is a www.lcci.hu weblapon, annak a vizsgahelynek a bejelölésével, ahol a vizsgázó vizsgázni szeretne. 
 • A jelentkezés azonban csak akkor tekinthető érvényesnek, 
 • ha a vizsgadíj befizetése is megtörtént.
 
Mi a helyzet a fogyatékkal élő vizsgázókkal?
 • A fogyatékkal élőket - az esélyegyenlőség biztosítása végett - különböző engedmények illetnek meg. 
 • A fogyatékosság tényét szakorvosi igazolással a jelentkezési lap leadásával egyidőben kell közölni. 
 • Gyengénlátó vizsgázó vizsgakérdésének betűmérete megnövelhető. 
 • Halláskárosult, diszlexiában, diszgráfiában, valamint egyéb, 
 • például mozgáskoordinációs betegségben szenvedő vizsgázó írásbeli vizsgaideje, 
 • illetve a szóbeli vizsga előtti felkészülési idő a megjelölt idő maximum egyharmadával meghosszabbítható. 
 • Halláskárosult vizsgázónak engedélyezhető a magnóteszt szövegének kétszeri meghallgatása. 
 • Az engedély kiadása a vizsgaközpont hatásköre. 
 • A vizsgaközpontnak ugyanakkor nem kompetenciája felmentést adni részvizsgák alól fogyatékkal élő vizsgázó számára.
 
Mikor kapok értesítést a vizsgáról?
 • Az írásbeli és/vagy a szóbeli vizsgaidőpontokról írásos értesítést küldünk emailben 
 • kb. 10 nappal az írásbeli vizsgát megelőzően. 
 • Ha eddig a határidőig nem érkezik értesítés, keresse a vizsgahely vizsgaszervezőjét vagy a vizsgaközpontot.
 
Elhalaszthatom-e a vizsgát?
 • Amennyiben a vizsgázó visszavonja vizsgára való jelentkezését, 
 • a befizetett vizsgadíjat nem kapja vissza. Vizsgahalasztást csak indokolt esetben, orvosi igazolással fogadunk el. 
 • Halasztani csak egyszer és csak a következő vizsgaidőszakra lehetséges! Részvizsga részét (például magnóteszt) 
 • nem lehet halasztani. Orvosi igazolást a vizsgahely a vizsgaeseményt követő 15 napon belül fogad el. 
 • Egyéb esetben a vizsgázó minden további követeléstől elesik. A halasztásnak díja van, ami jelenleg 3.000 Ft.
 
Lemondhatom-e a vizsgát?
 • A nyelvvizsga a jelentkezési határidő lejártáig lemondható. 
 • Ilyen esetben a vizsgadíjat a vizsgahely visszatéríti. 
 • A visszatérítéshez feltétlenül szükséges az eredeti számla! 
 • A jelentkezési határidő lejárta után lemondani a vizsgát már nem lehet, csak elhalasztani.
 
Mi történik, ha nem jelenek meg a vizsgán?
 • Ha a vizsgázó nem kért halasztást, a vizsgadíja elvész.
 
Mit vigyek magammal a vizsgára?
 • Arcképes igazolványt (személyi igazolványt, útlevelet, jogosítványt fogadunk el)
 • A vizsgára behívó értesítőt
 • Tollat, grafitceruzát, radírt
 • Egy- vagy kétnyelvű nyomtatott, általános (nem üzleti)szótárat
Mit ne vigyek magammal a vizsgára?
 • Papírt
 • Elektronikus szótárat
 • Olyan nyomtatott szótárat, amelybe kézzel, vagy más módon beírások kerültek
 • Egy- vagy kétnyelvű szakmai szótárat
 • Bekapcsolt mobiltelefont, IPhone-t és egyéb kütyüket, amik veszélyeztethetik a vizsga tisztaságát

 

 • Mit kell tudnom a vizsgadolgozatok megtekintéséről? Fontos tudni, hogy azok az írásbeli dolgozatok, amelyek 1, 2 vagy 3 ponttal maradtak el a ponthatártól, automatikusan újraértékelésre kerülnek. Lényeges azt is tudni, hogy a szigorú belső procedúrának köszönhetően a számszaki hiba elenyésző. Az írásbeli vizsgadolgozatok megtekintését az eredményhirdetést követő 5 napon belül kérheti a vizsgázó, a vizsgaközponthoz eljuttatott fax vagy email formájában. Megtekintésre ezt követően van lehetőség a vizsgaközpontban (Budapesten), a vizsgázóval előre egyeztetett időpontban. A dolgozatot a vizsgázó személyesen tekintheti meg (kivéve, ha kiskorú, ebben az esetben szülővel vagy gondviselővel együtt), arról kézzel másolatot készíthet, melyre 45 perc áll rendelkezésre. A jegyzet készítése során vizsgafeladat leírása tilos.
 
 • Reklamáció, felülvizsgálati kérelem: Mindent megteszünk azért, hogy a vizsgázók elégedettek legyenek a vizsgázás körülményeivel és lebonyolításával. Amennyiben a vizsga során olyan rendellenességet tapasztalt a vizsgázó, amely a vizsga szabályos és eredményes lebonyolítását érdemben befolyásolta, haladéktalanul jeleznie kell a teremfelügyelőnek vagy a vizsgahely-vezetőnek és kérnie kell az esemény vagy körülmény jegyzőkönyvezését, amit a vizsgázónak aláírásával kell igazolnia. Az eredmények közzététele után ilyen jellegű reklamációkat nem tudunk figyelembe venni! A vizsgaközpont minden jegyzőkönyvezett eseményt kivizsgál és szükség szerint orvosol.
 
 • Felülvizsgálati kérelemmel az eredményhirdetést követő 15 napon belül lehet élni a vizsga értékelése, jogszabálysértés vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hiba esetén. A felülvizsgálati kérelmet írásban a vizsgaközpont vezetőjéhez kell eljuttatni. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A felülvizsgálati kérelmet első fokon a vizsgaközpont vezetője bírálja el a benyújtástól számított 15 napon belül. A jogorvoslat eredménye ellen 15 napon belül lehetséges panasszal élni, amely azonban már nem vonatkozhat az értékelésre és amelyet az Oktatási Hivatal-NYAK igazgatójának kell címezni, de a vizsgaközpont vezetőjénél kell leadni. A felülvizsgálati eljárás halasztó hatályú, azaz addig szünetel a bizonyítványkiadási határidő időszámítása, amíg a jogorvoslat le nem zárul. A felülvizsgálati eljárás abban az esetben díjköteles, ha a vizsgázó újraértékelést kér. A díjakat a díjtáblázat részletezi. A kérelem benyújtásakor igazolni szükséges, hogy a díj befizetése a vizsgaközpont részére megtörtént. 
 • Debreceni Nyelviskola Vizsgahely
 • Kapcsolattartó: Makai-Nagy Daniella Fanni
 • Cím: 4026 Debrecen, Bethlen u. 39. Fszt. 5. 
 • Telefon: (52) 537 357 
 • E-mail: info@debreceninyelviskola.hu